Om oss

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND – NMKF

NMKF er et veteranforbund, og er en landsomfattende sammenslutning av veteranorganisasjoner i form av soldat- og orlogsforeninger som arbeider etter de samme retningslinjer som NMKF.

Soldatforeningene omfatter alle som har gjort sin tjeneste, fra verneplikt til livslang tjeneste som yrkesbefal.  Felles for medlemmene er at de ønsker å videreføre kameratskap, minner, kulturtradisjon og historie fra tjenestetiden, og å arbeide for fremme av forsvarssaken.  I øyeblikket (2017) utgjør vi 14 organisasjoner med et samlet medlemstall på opp mot 6 000.

Våre medlemmer har deltatt i alle Forsvarets operasjoner, fra 2. verdenskrig til Afghanistan, samt tjeneste i operative avdelinger her hjemme, ikke minst under «den kalde krigen».  Vi har også medlemmer som er fortsatt tjenestegjørende.

En av våre tilsluttede organisasjoner, Veteran Møter Veteran, har i denne sammenhengen en sær-oppgave: Å ivareta våre INTOPS-veteraner.

Vi kaller oss for et veteranforbund.  Til grunn for dette, legger vi særlig Stortingsmelding nr. 34/2008-2009 til grunn, men også uttalelser fra generalmajor Kristin Lund og forsvarsminister Ine Eriksen Søreides til Forsvarets hjemmeside i 2014.  Vi siterer fra den aktuelle Stortingsmeldingens Pkt. 1.4 Veteranbegrepet:  «Veteraner forstås her som; personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon.  ……  Hovedgruppen av veteraner har sin erfaring fra en operasjon i utlandet.  Den andre gruppen som faller inn under begrepet er personell som har deltatt eller vil delta i militære operasjoner på norsk territorium.  Det er altså operasjonens karakter som avgjør hvem som faller inn under veteranbegrepet, ikke hvor operasjonen geografisk finner sted.» (Rød utheving er foretatt av oss).    Blant våre medlemmer er det veteraner av begge kategorier.  Vi er derfor et veteranforbund.

NMKF samarbeider med tilsvarende nordiske forbund:

 • MPKL   –  Finska Försvarsgillernas Förbund
 • SMKR   –  Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund
 • DSL     –   Danske Soldaters Landsraad

Tilsammen utgjør vi ca 95 000 medlemmer i Norden.

Forbundets formål er på upolitisk grunnlag å samle alle soldat- og orlogsforeninger i landet om felles kameratslige og humanitære oppgaver samt for å bevare og styrke forsvarsviljen i det norske folk.

Dette søkes oppnådd ved blant annet:

 • Å virke for dannelsen av nye foreninger og bistå alle foreninger på beste måte. Å arbeide for sosiale og humantære tiltak til beste for de mannskaper som er tjeneste.
 • Å arrangere møter og stevner for å styrke de kameratskapsbånd som ble knyttet  under den militære tjeneste.
 • Å samarbeide med forsvarsforeninger og militære myndigheter og avdelinger, samt å delta i arbeidet til gagn for Forsvaret.
 • Å delta i og medvirke til fremme av det nordiske samarbeide innen soldatforeningsbevegelsen.

De tilsluttede foreningene kan være organisert som våpenforeninger, som avdelingsforeninger eller som lokalforeninger, og  omfatte mannskaper fra flere våpengrener og/eller avdelinger.  Foreninger med medlemmer fra samme våpen eller avdeling kan være organisert i sammenslutning som er kollektivt tilsluttet Norges Militære Kameratforeningers Forbund.  Enkeltpersoner som ønsker å slutte opp om Norges Militære Kameratforeningers Forbunds arbeide og som ikke har naturlig tilknytning til en av forbundets foreninger, kan opptas som direkte medlemmer av forbundet.

Forbundet utøver sin virksomhet gjennom

 • Representantskap
 • Styre
 • Generalsekretær
 • Samarbeide med de tilsluttede organisasjonene.

Vår e-postadresse: nmk@nmkf.no; organisasjonsnr.: 890 332 102  Bankkontonummer: 1830 30 21880

NMKF er medlem av Folk og Forsvar, Norges Forsvarsforening, samt «Støtt våre Soldater».  Hjemmesider til disse: Se under «Linker»

Historie

Gjennom 1930-årene, som også var kriseår for det norske forsvaret, vokste tanken om soldatforeninger fram.
Ønsket om å fremme kameratskap og samhold, samt styrke fellesskapet mellom folket og Forsvaret, var grunntanken bak stiftelsen av foreningene.

30.mars 1940, ti dager før krigen kom til Norge, ble representantene for seks soldatforeninger enige om å stifte ”Norges Soldatforbund”.  Videre organisasjonsarbeid var ikke mulig før invasjonen kom, men arbeidet ble videreført i 1946.

I 1973 forandret forbundet navn til dagens: NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND.

Hans Majestet Kong Harald 5 er forbundets høye beskytter.

NMKF er medlem av følgende organisasjoner:

Støtt våre Soldater